تأمل فرمایید ...

فایل PDF استاندارد خوردگی حین نصب

۶     فایل PDF استاندارد خوردگی حین نصب   فایل زیر مربوط به ویرایش یک : استاندارد جرایی برای ملاحظات خوردگی حین ساخت و نصب c-tp-742 اردیبهشت ۱۳۸۹ تذکر مهم :  این استاندارد متعلق به وزارت نفت ایران است. تمام حقوق آن متعلق به مالک آن بوده و نباید بدون رضایت کتبی وزارت نفت ایران، […]